Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Hatályos: 2016. január 1-jétől.

I. A Szolgáltató

1.    A www.maut.hu online áruházat a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató").

2.    A Szolgáltató cégneve MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság. A Szolgáltató rövidített neve: MAÚT.

3.    A Szolgáltató székhelye: 1024 Budapest, Retek utca 21–27. B lépcsőház I. emelet 3.

4.    A Szolgáltató postai címe: 1525 Budapest, Pf. 177

5.    A Szolgáltató bírósági azonosítója: 60789/945946

6.    A Szolgáltató adószáma: 18062771-2-41

7.    A Szolgáltató e-mail címe: office@maut.hu

8.    A Szolgáltató telefonszáma: +36-1-315-0322

9.    A szerződés nyelve: magyar

10.  A tárhely-szolgáltató adatai: Horváth Zsolt e.v. 9026 Győr, Hédervári út 78. (horzso@itszaki.hu)

 

II. A szolgáltatás igénybevétele

1. A megrendelések leadása a www.maut.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.maut.hu webcímen. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. Amennyiben a bejelentkezett felhasználó a vásárlást megkezdi, a termékek kiválasztása, a fizetési, szállítási mód kiválasztása után a vásárlás akkor fejeződik be, ha a Vevő a Szolgáltatótól megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést. Az e-mailt a Szolgáltató a felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére küldi 48 órán belül. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Szolgáltató teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a felhasználó által megjelölt módon eljuttatja a felhasználóhoz. Vevő teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Szolgáltatónak az általa megjelölt módon megfizette.

A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2. A www.maut.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, melyet a Szolgáltató a Vevővel minden esetben egyértelműen közöl a fizetést megelőzően.

3. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

4. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

5. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

a. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, postai szállítás esetében a postától történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a postától kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

b. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére, és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

c. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

d. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

e. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

–  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak

–  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

–  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

–  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

f.     Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

g.    Ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

6. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

 

III. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató az útügyi műszaki előírások, az útügyi szabályzatok, a tervezési útmutatók, valamint más szakmai kiadványok forgalmazója és terjesztője. Termékei és szolgáltatásai szerzői jogi védelem alatt állnak, ezért a rendszeren keresztül átvett, szállított vagy letöltött dokumentumok tartalmának felhasználása csak a megrendelésnek illetve a szerződésnek megfelelően történhet. A tartalom ezen túlmenő utónyomása, sokszorosítása és/vagy felvétele másfajta médiumra vagy adathordozóra (pl. az e-mailen történő továbbítás is) csakis külön jóváhagyás esetén megengedett. Amennyiben az egyedi termékekre ettől eltérő szerzői jogok vonatkoznak, akkor az a mindenkori terméken külön feltüntetésre kerül. A szerzői jogok megsértése feljelentést von maga után, nyilvánosságra kerül és a partnerszervezetek is tájékoztatást kapnak róla. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is – a termék díja tartalmazza.

2. A Szolgáltató által publikált tartalom nagy gondossággal készül, többszöri ellenőrzés után kerül a rendszerbe, de még így sem lehet valamennyi hibát kizárni. A tartalomért a MAÚT ezért nem vállal jótállást.

3. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

4. A felhasználó a III.3 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

5. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az office@maut.hu címen, illetve a 06-1-315-03-22-es telefonszámon (munkanapokon 08:00-16:00 között, illetve a honlapon jelzett időpontban).

6. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon vagy személyesen történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az office@maut.hu címen, illetve a 06-1-315-03-22-es telefonszámon.

 

Hatályos: 2016. január 1-jétől visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

 

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK