Milliarium Aureum – Aranymérföldkő Díjazottak

2024

THOROCZKAY ZSOLT
okleveles közlekedésépítő mérnök, okleveles urbanisztikai szakmérnök, mérnök-közgazdász, a közúti infrastruktúra szakmapolitikai területén hosszú időn keresztül kifejtett aktív munkássága, valamint a műszaki szabályozás korszerű működési modelljének széleskörű elfogadtatása érdekében kifejtett jelentős munkájáért.

KIRILLY KÁLMÁN
okleveles közlekedésmérnök, a vasúti távközlés és biztosítóberendezések területén a MÁV és a MAÚT szolgálatában végzett, sok évtizedes mérnöki és vezetői tevékenysége elismeréseként.

 

 2023

KUPAI SÁNDOR 
építőmérnök, mérnök-közgazdász, vasútépítési projektmenedzser, a vasúti építési és pályafenntartási szakterületen végzett, három évtizedes, szerteágazó mérnöki és vezetői tevékenysége elismeréseként.

BÁNKUTI GYULA 
okleveles építőmérnök, a vasúti pályafenntartás területén a MÁV szolgálatában végzett, sok évtizedes mérnöki, szakértői tevékenysége és az utánpótlás képzésért végzett elkötelezett munkája elismeréseként.

PÁL SÁNDOR 
okleveles gépészmérnök, a közúti forgalomtechnika területén végzett sok évtizedes eredményes tevékenysége és aktív társadalmi, jószolgálati szerepvállalása elismeréseként.

 

2022

DR. TÓTH ERNŐ
okleveles építőmérnök, mérnöki doktor, a közúti szakigazgatás út- és hídszakági területein előforduló fenntartási és üzemeltetési feladatok terén végzett, sok évtizedes kiemelkedő elméleti és gyakorlati tevékenysége elismeréseként.

SZÁSZI ANDRÁS
okleveles útépítési és fenntartási üzemmérnök, a közúti szakigazgatás területén végzett sok évtizedes eredményes tevékenysége, kiemelten a közúti szakma muzeális értékű emlékeit bemutató gyűjtemény létrehozása és országosan ismert intézménnyé fejlesztése elismeréseként.

VIRÁG ISTVÁN
okleveles vasútépítési, hídépítési és fenntartási üzemmérnök, a MÁV pályaműködtetési vezérigazgató-helyettese, a hazai vasúti pályainfrastruktúra működtetése és üzemeltetése terén kifejtett sok évtizedes eredményes munkássága elismeréseként.

 

2021

DR. AMBRUS KÁLMÁN
okleveles építőmérnök, címzetes egyetemi docens, műszaki doktor részére a műszaki felsőoktatás területén végzett, sok évtizedes oktatói, kutatói és szakértői tevékenysége elismeréseként.

HOLNAPY LÁSZLÓ
üzemmérnök, közgazda részére a közúti szakigazgatás területén végzett sok évtizedes eredményes tevékenysége elismeréseként.

BÓDIS ZOLTÁN
vasútépítési és pályafenntartási üzemmérnök, a MÁV nyugalmazott szakértője részére sok évtizedes mérnöki, szakértői és oktatási tevékenységéért.

 

2020

DR. BALÁZS GYÖRGY
okleveles építőmérnök, mérnök-matematikus szakmérnök, műszaki doktor, kandidátus, PhD, habilitált doktor részére a közlekedésépítés és a magasépítés területén végzett, sok évtizedes felsőfokú oktatói, kutatói és szakértői tevékenysége elismeréseként. Szakmai pályáját az Uvatervnél kezdte tervezőként, majd a Budapesti Műszaki Egyetem több tanszékén több mint 35 évig foglalkozott vasbeton szerkezetek és építőanyag-ismeretek, vizsgálatok oktatásával, kutatói és szakértői feladataival, jelentős részt vállalva az idegennyelvű oktatásban is. Több mint száz nemzetközi szakmai konferencia tudományos szervezője, előadója. A fib (Nemzetközi Betonszövetség) tiszteletbeli elnöke, számos nemzetközi szakmai szervezet tagja, számos hazai és nemzetközi szakmai díj és elismerés birtokosa.

VERESS TIBOR
okleveles építőmérnök, gazdasági mérnök részére a hazai aszfaltútépítés területén elért sok évtizedes eredményes munkássága elismeréseként. Az egyetem elvégzését követően művezetőként és technológusként kezdett dolgozni, és egész szakmai pályafutása az aszfaltútépítés, az aszfaltkeverő üzemek köré csoportosult. Több jelentős kivitelező vállalkozás ügyvezetőjeként szerzett több évtizedes tapasztalatát az utóbbi tíz évben a Magyar Aszfaltipari Egyesülés igazgatójaként kamatoztatta, a különböző aszfalttechnológiák magyarországi bevezetése, aszfalt- és betonkeverő gépek műszaki fejlesztése, szakmai konferenciák szervezése révén.

SULLAY JÁNOS
vasúti biztosítóberendezési és irányítástechnikai üzemmérnök, minőségügyi szakértő részére a vasúti távközlési, erősáramú és biztosítóberendezési szakterületen végzett, sok évtizedes, szerteágazó mérnöki és vezetői tevékenysége elismeréseként. 1971-ben kezdett dolgozni a Magyar Államvasutaknál, ahonnan több mint negyven évvel később ment nyugdíjba. Változatos szakmai pályafutása során foglalkozott a biztosítóberendezések, az áramellátó és vonatbefolyásoló berendezések, váltóhajtóművek üzemeltetésével, fejlesztésével és építésével kapcsolatos mérnöki kérdésekkel, majd később vezetőként ezen feladatok irányításával, felügyeletével is. Több kiemelt projektben működött közre személyesen szakértőként is. Tapasztalatait az utóbbi években szakértői és tanácsadói munkákban is kamatoztatta.

DR. ZSÁKAI TIBOR
okleveles közlekedésépítő mérnök, szervező szakmérnök, a műszaki tudomány doktora, PhD részére a vasúti pálya-infrastruktúra területén kifejtett, sok évtizedes sikeres mérnöki, vezetői , szakértői és oktatói munkássága elismeréseként. A Szentpétervári Vasútmérnöki Egyetem elvégzése után első munkahelye a MÁV volt, ahol több mint három és fél évtizedet töltött el, a kitűzőmérnöki és művezetői feladatoktól kezdve egészen a pályavasúti főigazgatói munkakörig. Tervjóváhagyások, tervezési előírások, építési és fenntartási technológiák, később pályakarbantartási stratégiák, majd vasúti hálózatfejlesztési tervek – mind-mind munkájának megannyi érdekes állomása. Nyugdíjba menetelét követően kiemelt szakértői és tanácsadói feladatokat látott el a MÁV-nál, és aktívan bekapcsolódott a felsőfokú oktatásba is. Több nagy vasúti témájú MAÚT-projektben is közreműködött. Társaságunk Vásárhelyi Boldizsár-díjának kitüntetettje.

2019

CHOLNOKYNÉ FERENCZI ÉVA
okleveles építőmérnök, a közúti közlekedéshatósági feladatok, az építési engedélyezés, továbbá az útügyi műszaki szabályozás terén hosszú időn át kifejtett értékes munkássága elismeréseként kapja a díjat. Az egyetem elvégzését követően mérnöki tevékenységét az Uvatervnél kezdte, majd pályáját a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Közlekedésépítési Főosztályán folytatta, műszaki fejlesztési munkakörben. Később az akkor létrehozott Közlekedési Főfelügyelet Közúti Felügyeletén több mint két évtizeden keresztül foglalkozott osztályvezetőként a hazai autópályák és autóutak építési engedélyezési, forgalombahelyezési kérdéseivel. Nemzetközi és hazai szinten is számos műszaki előírás, tervezési szabályzat kimunkálásában, elkészítésében vett részt. Számos vállalati, szakmai és állami elismerésben részesült.

DÁVID TIVADAR
okleveles építőmérnök, nyugalmazott főmérnök a hazai közúthálózat üzemeltetése és fenntartása terén végzett több mint négy évtizedes példaértékű tevékenysége elismeréseként kapta a díjat. Szakmai pályafutása elején és derekán is a legforgalmasabb megyékben irányította a hazai közutak fenntartási és üzemeltetési feladatait. Szerteágazó gyakorlati tapasztalatait később a Közlekedési Minisztérium Közúti főosztályán, ugyanennek a szakterületnek az irányítójaként hasznosította. Részt vett az útügyi kutatás-fejlesztés fő irányainak és feladatainak kijelölésében, a szakmai továbbképzések, nemzetközi tapasztalatcserék rendszerének kialakításában. Tudományos igényességgel szervezte és irányította a közútkezelők felkészülését a korszerű útüzemeltetés feltételeinek megteremtésére. (A díj posztumusz került odaítélésre.)

DR. KÖLLŐ GÁBOR
okleveles építőmérnök, egyetemi tanár, a vasútépítés, a hidak és mérnöki műtárgyak tárgyú kutatói-oktatói pályáján és az erdélyi magyar nyelvű műszaki tudományos élet szervezése és fellendítése terén kifejtett sok évtizedes értékes munkássága elismeréseként.

DR. HORVÁT FERENC
okleveles építőmérnök, vasútépítési és -fenntartási szakmérnök, műszaki doktor, a közlekedéstudomány kandidátusa, a vasúti pálya-infrastruktúra területén végzett meghatározó, sok évtizedes kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként kapja a díjat. 1975 és 2016 között – nyugdíjba meneteléig – volt a Széchenyi István Egyetem illetve annak jogelődei oktatója, eközben a Vasúti Pálya és Geodézia Tanszék vezetője, az Építési Intézet igazgatója, majd fakultási illetve intézeti igazgatóhelyettes. A BSc és MSc szintű oktatás keretében a vasúti pálya tervezésével, építésével, fenntartásával foglalkozó tárgyakat oktatott. A Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola oktatója és sikeres doktori témák  vezetője. Oktatói tevékenysége mellett jelentős kutatás-fejlesztési munkákat is végzett. Több szakkönyv társszerzője, számos cikket, tanulmányt írt magyar, angol és német nyelven. Jelentős mértékben közreműködött a vasúti pálya kialakítására vonatkozó MÁV-utasítások korszerűsítésében. Gyakorlati szakmai tevékenysége során több tucat új nagyvasúti illetve közúti vasúti felépítményszerkezeti megoldás megfelelőségét vizsgálta. 

2018

HAMARNÉ SZABÓ MÁRIA
okleveles építőmérnök, városi forgalmi szakmérnök az országos és regionális közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok irányítása terén hosszú időn át kifejtett értékes munkássága elismeréseként kapja a díjat. Az egyetem elvégzését követően mérnöki tevékenységét az Uvatervnél kezdte, ahol hálózatfejlesztéssel, városok közlekedésfejlesztésével foglalkozott. A későbbiekben a közlekedési minisztérium és a közúti szakigazgatás kötelékében is az országos és regionális közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatokat irányította. Hat évig a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozatának elnökeként, 2011-től pedig a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségi tagjaként is tevékenykedik. A szakmai közélet aktív szereplője, számos kitüntetés és elismerés birtokosa.

DR. MENTSIK GYŐZŐ
okleveles építőmérnök, egyetemi doktor, ny. egyetemi docens az úttervezési és útépítési szakterületeken végzett meghatározó, sok évtizedes egyetemi és főiskolai oktatói tevékenysége elismeréseként kapja a díjat. 1952-től nyugdíjazásáig – mérnökgenerációk oktatójaként – megszakítás nélkül a Budapesti Műszaki Egyetemen dolgozott, emellett a győri főiskola szaktanszékének megalakítását is szervezte és irányította. Mintegy 50 egyetemi és főiskolai jegyzetet és 30 szakcikket írt, szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági tagjaként, lektoraként tevékenykedett. A Magyar Útügyi Társaság 1994. évi megalakulását követően a társaság ügyvezetője, később elnöki főtanácsadója. Számos szakmai díj és kitüntetés, közte a köztársasági elnök által adományozott Magyar Ezüst Érdemkereszt tulajdonosa.

DR. TRÄGER HERBERT
okleveles építőmérnök, gazdasági mérnök, egyetemi doktor, címzetes docens a hazai közúti hidak építtetői, ellenőrzési és fenntartási munkáival kapcsolatos sok évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként kapja a díjat. A Műegyetemen szerzett mérnöki oklevelet, 1950 óta dolgozik a mindenkori közlekedési minisztérium illetve háttérintézményei kötelékében. Foglalkozott hídtervek jóváhagyásával, hídépítések helyszíni ellenőrzésével, a szolnoki Tisza-híd építtetői tevékenységének irányításával, később kiemelten a budapesti hidakkal. Nyugdíjazása óta tanácsadói és szakértői tevékenységet folytat, jelenleg a Központi Hídtervtárat kezeli. Számtalan szakcikk és szakkönyv írója, lektora (hidakról szóló cikke jelent meg német és japán nyelven is), a hazai felsőoktatás állandó külső közreműködője, előadója. Pályafutása során számos kitüntetésben részesült.

CSOMA ANDRÁS
okleveles villamosmérnök, gépész gazdaságmérnök a hazai vasútvonalak felsővezetéki, alállomási berendezéseinek létesítése, fejlesztése, üzemeltetési-fenntartási munkáinak szervezése terén kifejtett értékes munkássága elismeréseként kapja a díjat. Egyetemi oklevelének megszerzését követően 1978-ban a MÁV-nál helyezkedett el, és onnan is vonult nyugdíjba a közelmúltban. A MÁV Miskolci Igazgatóságán felsővezetéki, alállomási berendezések létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetési-fenntartási munkáival foglalkozott. A Miskolci Egyetemen öt éven át a villamosságtan tanszéken oktatói tevékenységet is folytatott. Az erősáramú szakterület képviseletében tagja volt a MÁV műszaki tanácsának. A Magyar Mérnöki Kamara bejegyzett vezető tervezője és szakértője, a Vasúti Szakosztály elnökségi tagja, a Felsővezetéki Szakkollégium titkára. Tevékenységének elismeréseként több kitüntetésben részesült.

DR. PINTÉR JÓZSEF
okleveles építőmérnök, vasútépítési és -fenntartási szakmérnök, műszaki doktor a hazai vasúti és közúti közlekedés területén ellátott építési, építéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó hatósági engedélyező feladatok sok évtizedes magas szintű ellátásáért kapja a díjat. A MÁV különböző területi egységeinél és a BKV-nál végzett kezdeti pályaépítési és -fenntartási feladatokat követően a Fővárosi Közlekedési Felügyeletnél a budapesti főútvonalak, létesítmények kiszolgálásához szükséges úthálózatok, valamint a helyi közforgalmi vasutak építéséhez, üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek kiadását és hatósági ellenőrzését irányította. Később feladatai kibővültek a szervezet gazdálkodásának, továbbá  gépjármű-vizsgáztatási, közúti ellenőrzési tevékenységének felügyeletével is. Emellett rendszeresen publikált szakmai lapokban, részt vett közúti és vasúti szabályozások készítésében, a vasúti szabályozási rendszer korszerűsítésében.

2017

KOVÁCSNÉ NÉMETH KLÁRA
okleveles építőmérnök, az útügyi és hídügyi közigazgatási és közlekedéshatósági feladatok, a tervezés, forgalomszabályozás, forgalombiztonsági audit, továbbá az útügyi műszaki szabályozás terén hosszú időn át kifejtett értékes munkássága elismeréseként kapja a díjat. Kovácsné Németh Klára szakmai pályafutását Budapesten, a Budapesti Közúti Igazgatóságnál kezdte. Hosszú időn keresztül tevékenykedett a Közlekedési Főfelügyelet, majd utódszervezetei, később a Nemzeti Közlekedési Hatóság különböző beosztásaiban, legutóbb az Út- és Hídügyi Főosztály vezetőjeként. Számos szakmai jogszabály-alkotási munka, hazai és nemzetközi tudományos munkacsoport közreműködője.

PUCHARD ZOLTÁN
okleveles építőmérnök, okleveles gazdasági mérnök, a magyarországi közúthálózat építési és fenntartási munkáiban, a minőségvizsgálat, útpályaszerkezetek, aszfalt- és anyagvizsgálatok területén végzett sok évtizedes értékes tevékenysége elismeréseként kapja a díjat. Puchard Zoltán 1977 óta dolgozik útépítési, technológiai illetve laboratóriumi vizsgáló társaságoknál, 1988 óta különböző vezetői feladatkörökben. Húsz éve tagja a MAÚT Aszfaltbizottságának, munkája az útpályaszerkezetek és anyagaik számos tervezési, építési és vizsgálati műszaki előírásában megtalálható. 2010 óta a MAÚT-elnökség tagjaként a Kutatási és innovációs bizottság vezetője, továbbá számos hazai és nemzetközi szakmai társintézmény bizottsági és elnökségi tagja. Szakmai konferenciák, tanfolyamok, továbbképzések elkötelezett szervezője és állandó meghívott előadója, számos hazai és nemzetközi publikáció szerzője.

BÉLI JÁNOS
vasútépítő és fenntartó üzemmérnök, szakmérnök, Euro Manager, a hazai vasútvonalak átépítése, rekonstrukciója, valamint a korszerű pályadiagnosztikai eljárások és vizsgálatok fejlesztése és alkalmazása terén kifejtett, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően értékes munkássága elismeréseként kapja a díjat. Béli János a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola elvégzését követően 1976 óta dolgozik a MÁV kötelékében, szakaszmérnök, majd vezetőmérnök munkakörökben, az utóbbi húsz évben pedig ügyvezető igazgatóként. Fő szakterületei a vágánydiagnosztika és a korszerű síndiagnosztika, a vágánygeometriai mérések, mérőberendezések. Számos szakmai előadás és szakcikk szerzője.

DR. TARNAI GÉZA
okleveles közlekedésmérnök, PhD, habilitált doktor, professzor emeritus, a vasúti biztosítóberendezések rendszertechnikájának és biztonságfilozófiájának szakterületén végzett meghatározó, sok évtizedes kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként kapja a díjat. Egy néhány éves életszakasz kivételével egész szakmai életét az egyetemi oktatás és kutatás töltötte ki. 1963 óta mérnökgenerációkat oktatott, mellette mindig szoros kapcsolatot ápolva a vasúti infrastruktúra üzemeltetőivel és az ipar képviselőivel. Évtizedek óta aktívan tevékenykedik vasúti fejlesztések kidolgozásában és minősítésében, meghatározó szerepet játszva állomási elektronikus biztosítóberendezési rendszerek, központi forgalomirányítás és távvezérlés, elektronikus vonatbefolyásoló rendszerek vizsgálatában, minősítésében, szakértésében.

 

2016

DACZI LÁSZLÓ
vasútépítési és fenntartási üzemmérnök, MÁV főmérnök, pályalétesítményi szakértő a vasúti pályafelügyelet, vágánydiagnosztika, interoperabilitás, nemzetközi UIC- és európai uniós szabványok terén kifejtett sok évtizedes munkássága elismeréseként

DR. SCHVÁB JÁNOS
okleveles építőmérnök, szakmérnök, műszaki doktor az útépítési és útfenntartási technológiák, az infrastruktúra-menedzsment, kiemelten a PMS-rendszer, továbbá az útügyi műszaki szabályozás terén kifejtett sok évtizedes tevékenysége, továbbá a digitális vasúti előírástár kialakításához kapcsolódó munkássága elismeréseként

DR. SZAKOS PÁL
okleveles erdőmérnök, útépítő és úttervező szakmérnök, közlekedési gazdasági mérnök, műszaki doktor az országos közúthálózat, kiemelten az autópályák fenntartási, üzemeltetési, igazgatási és terveztetési feladataihoz kapcsolódó sok évtizedes munkássága elismeréseként

VÖRÖS JÓZSEF
okleveles építőmérnök, ny. MÁV-osztályvezető a hazai vasúti hidak és műtárgyak, kiemelten a vasúti vasbeton hidak és provizóriumok tervezésének, kivitelezésének és üzemeltetésének felügyelete terén kifejtett sok évtizedes munkássága elismeréseként 

 

2015

DR. VINCZÉNÉ GÖRGÉNYI ÁGNES
vegyész üzemmérnök, vegyipari műszaki tanár, műszaki minőségellenőrző mérnök az útépítési aszfalttechnológia, minőség-ellenőrzés és -vizsgálatok terén kifejtett átfogó munkássága elismeréseként.

KERESZTES LÁSZLÓ
okleveles építőmérnök a komplex úttervezés és a vonatkozó műszaki szabályozás terén kifejtett sok évtizedes munkássága elismeréseként.

DR. HABIL. MONIGL JÁNOS
okleveles építőmérnök, okleveles gazdasági mérnök, műszaki doktor, egyetemi magántanár a hazai közlekedési rendszertervezési módszertan, koncepcionális hálózatfejlesztési tervezés, tudományos kutatás és oktatás terén végzett sok évtizedes meghatározó munkája elismeréseként.

2014

TOMBOR SÁNDOR
okleveles közlekedésépítő mérnök, a hazai közlekedésépítési és közúti ágazatban, a szakigazgatásban és a szakminisztériumokban végzett több mint négy évtizedes munkássága, ezen belül az útügyi műszaki szabályozás rendszerének szakmai társasági keretek közötti megalkotásának és a Magyar Útügyi Társaság 20 éves működtetésének lismeréseként. Munkássága felöleli a Közlekedéstudományi Intézet és jogelődjei, a mindenkori Közlekedési Minisztérium, valamint annak központi háttérintézményei (UKIG, ÁKMI Kht.) különböző vezető beosztásaiban végzett tevékenységeket, továbbá az útépítés kivitelezési és mérnöki beruházás-lebonyolítási szakterületeit. Számos tudományos szakmai szervezet tagja, több jelentős szakmai díj és elismerés birtokosa.

2013

BÍRÓ JÓZSEF
építőmérnök, forgalomtechnikai szakmérnök, szakközgazda, közlekedési igazgatási és közlekedéshatósági, valamint közlekedésbiztonsági munkássága elismeréseként kapta a díjat. A közlekedési felügyeletnél, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál több évtizeden keresztül látott el különböző közép- és felsővezetői feladatokat. Számos jogszabály előkészítésében, kodifikálásában vett részt. Főiskolai jegyzet társszerzője, tanulmányok, cikkek szerzője, munkabizottságok vezetője, szakmai kiadványok szerkesztője, elsősorban útügyi igazgatási, közlekedésbiztonsági, továbbá önkormányzati útügyek, közlekedésfejlesztés témakörökben. Tevékenyen közreműködött a közúti közlekedésbiztonsági audit hazai meghonosításában, szabályozási környezetének kialakításában. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakmérnöki képzésének vendégoktatója.

JENCS ÁRPÁD
okleveles közlekedésépítő mérnök, szervező szakmérnök, az utak és autópályák építéséhez kapcsolódó technológiai és minőségügyi területeken, valamint a műszaki szabályozásban elért eredményei elismeréseként kapta a díjat. 32 éven át a Betonútépítő Vállalatnál volt laboratóriumi vizsgálómérnök, aszfaltkeverő telep üzemvezetője, építésvezető, technológus, fejlesztési főmérnök, minőségügyi igazgató. Részt vett a hazai út- és autópálya-hálózat számos elemének építésében, repülőtéri leszállópályák megvalósításában, továbbá két évig dolgozott Líbiában is, út- és térburkolat-építési munkákon. Számtalan technológiai tervezést végzett itthon és külföldön is az útépítés, a magas- és mélyépítés területén, számos előadást tartott, húsz szakcikket publikált. Négy találmány társfeltalálója. A Magyar Útügyi Társaság egyik alapítója, elnökségének kezdettől fogva tagja.

KAZATSAY ZOLTÁN
okleveles építőmérnök, a közlekedési minisztériumban végzett igazgatási és uniós csatlakozással összefüggő tevékenysége, valamint az Európai Bizottság Közlekedési Főigazgatóságán végzett munkája elismeréseként kapta a díjat. Szakmai pályafutását az Uvatervnél kezdte tervező, majd irányító mérnökként, ahol feladatai között autópályák, katonai repülőterek tervezési és rekonstrukciós munkái szerepeltek. Algériában is részt vett ilyen munkákban. Később a Közlekedési Minisztérium osztályvezetőjeként a nemzetközi pénzintézetek közlekedési programjainak előkészítésével es megvalósításának irányításával, az EU PHARE-projektek koordinációjával, az első magyar közlekedéspolitika kidolgozásával foglalkozott. Három évig közlekedési helyettes államtitkári, négy évig EU-csatlakozásért felelős helyettes államtitkári feladatokat látott el, a közlekedési fejezet EU-csatlakozási tárgyalásainak felelőse volt. 2004-től az Európai Bizottságban folytatta pályafutását közlekedési főigazgató-helyettesként, ahol munkája valamennyi közlekedési ágazatra kiterjedt, beleértve a finanszírozás átfogó kérdéseit is.

2012

CSICSELYNÉ DR. TARPAY MARIANNA
okleveles építőmérnök, szakmérnök, egyetemi doktor – útügyi minőség­szabá­lyo­zá­si, útgazdálkodás-fejlesztési és közúti igazgatási munkássága elismeréseként kapta a díjat. Életpályája több szakaszában fog­lal­ko­zott anyag- illetve minőségvizsgálattal, mi­nő­ség-ellenőrzéssel és laboratóriumok akk­re­di­tálásával, szabványosítással, a mi­nőség és költség összefüggéseivel, bur­ko­lat­gaz­dál­kodási rendszerekkel. A közúti szak­i­gaz­ga­tás­ban az országos közúti főigazga­tó­ság osztályvezetőjeként, előtte és utána pedig összesen 28 éven át a min­den­ko­ri közlekedési minisztérium szak­re­fe­rense­ként tevékenykedett, számos nemzetközi szak­mai csoport munkájában is részt vett. A szaktárca munkáját a mai napig se­gí­ti a megfelelőségértékelő szervezetek ki­je­lö­lé­sé­hez kapcsolódó szakértői munkájával.

DR. LIPTAY ANDRÁS
okleveles építőmérnök, szak­mér­nök, egyetemi doktor − a be­ton­út­é­pí­tési tech­no­ló­gia hazai fejlesztésében és mű­sza­ki sza­bá­lyo­zásában elért eredményei el­is­me­ré­se­ként kapta a díjat. Építőmérnöki diplomáját 58 éve, 1954-ben szerezte, doktori disszertációját 38 éve, 1974-ben védte meg. Hosszú és sikeres szak­ma­i pályafutása során kivitelező vállalatok, el­ső­sor­ban a Betonútépítő Válla­lat kö­te­lé­ké­ben a műszaki és tech­no­ló­giai fej­lesz­tést irányította meghatározó mó­don, és a mun­ka­fo­lya­ma­tok minőség-ellenőrzésében vett részt. Mun­ká­já­nak eredményeit számos nagy mér­nöki lé­te­sít­mény őrzi: vízmedencék, gá­tak, öntöző- és csatornarendszerek, az M1, M3 és M7 autó­pá­lyák, valamint több repülőtér. Az idei évben ünnepli 80. szü­le­tés­nap­ját.

DR. HABIL. GÁSPÁR LÁSZLÓ
okleveles építő­mér­nök, okleveles gaz­da­sá­gi mérnök, a­ka­dé­miai doktor, egyetemi tanár az út- és hídgazdálkodás, a fenntartás és üzemeltetés, az útépítési technológiák és a burkolatállapot-mérés és -értékelés te­rén kifejtett munkássága elismeréseként kap­ta a díjat. Több mint négy évtizedes szakmai pá­lya­fu­tása a Közlekedéstudományi In­té­zet­hez és jogelődeihez kötődik, ahol tu­do­má­nyos mun­ka­társ­ként kezdte, később ta­go­zat­ve­ze­tő­i, tudományos igazgatói és önálló ku­ta­tó­professzo­ri beosztást is be­töl­tött. 2000 óta egyetemi tanárként is ok­tat a győri Széchenyi István Egyetemen. Szá­mos euró­pai uniós és egyéb nemzetközi ku­ta­tá­si projekt hazai résztvevője. Fő szak­te­rü­le­tei az út- és hídgazdálkodás, füg­get­len mi­nő­ség-ellenőrzés, közlekedés-gaz­da­ság­tan, bur­kolat­állapot-felmérés és -elő­re­becs­lés, pá­lya­szer­kezet-tervezés, élettartam-mér­nöki tudomány, az éghajlatváltozás út­bur­ko­la­tok­ra gyakorolt hatása. A Magyar Köz­tár­saság Érdemrend Lovagkeresztje ki­tün­te­tés birtokosa.

2011

DR. CSORJA ZSUZSANNA
okleveles építőmérnök, szakmérnök, műszaki doktor. Több mint 25 éven keresztül az úttervezés, közúti forgalomtechnika egyetemi oktatója volt. Forgalmi, forgalomtechnikai szakértő, többek között a közutak és a kerékpárutak tervezése útügyi előírások bizottságvezetője, közreműködője. A közlekedésfejlesztés számtalan létesítménye mutatja szakmai munkásságát. A közlekedéstervezés széles területén végzett fáradhatatlan munkájáért részesült a díjban.

DR. PALLÓS IMRE
okleveles vegyészmérnök, szakmérnök, útépítés szaktudományból egyetemi doktor. Több mint 40 éves és ma is töretlen szakmai és egyetemi oktatói munkája elismeréseként részesült a díjban. A Magyar Útügyi Társaság aszfaltutak munkája kabizottságának vezetője a társaság megalakulása óta. Az aszfalt útügyi előírások európai szabványokhoz igazításának elismert szakértője.

2010

MOLNÁR LÁSZLÓ
okleveles építőmérnök, gazdasági mérnök. A területi tervezés, az összehangolt közlekedésfejlesztés számtalan létesítménye mutatja szakmai munkásságát. A közlekedésépítés és a közlekedéstervezés társadalmi presztízsének növelésében végzett fáradhatatlan munkájáért, a Makadám Mérnök Klub alapításáért, nagyvonalú támogatásáért részesült a díjban.

2009

HERPAI LÁSZLÓ
okleveles mérnök, az M0 autóút keleti szektor főtervezője és a tervező kollektíva, a kiemelkedő műszaki megoldások elismeréséül.

KAROLINY MÁRTON
okleveles mérnök, a technológia és a minőség fejlesztésében szerzett érdemei elismeréseként.

DR. TÖRŐCSIK FRIGYES
okleveles mérnök, az útügy egész területét átfogó szakmai munkásságának elismeréseként.

2008

DR. KOREN CSABA
egyetemi tanár, nemzetközileg elismert szakmai kutató- és nevelőmunkája elismeréseként, 60. születésnapja alkalmából.

MOLNÁR LÁSZLÓ AURÉL
okleveles mérnök, példamutató szakmai életútja elismeréseként.

HORVÁTH ADRIÁN, MÁTYÁSSY LÁSZLÓ, NAGY ZSOLT
csoportos tervezői díjat kapott az egyedi nagyhidak fejlesztésének elismeréseként, különösen az M7-es autópálya kőröshegyi völgyhídja, és az M8-as autópálya Pentele Duna-hídjának tervezéséért. Az elismerésben Wellner Péter is részesült, aki már a korában megkapta ezt a díjat.

BERKÓ DEZSŐ, HOFFMANN GYÖRGY, OROSZ KÁROLY
csoportos építői díjat kapott az M7-es autópálya kőröshegyi völgyhídjának építésében nyújtott kimagasló teljesítményének elismeréseként.

GÁL ENDRE, KOVÁCS REZSŐ, MÜLLER ZOLTÁN
csoportos építői díjat kapott az M8-as autópálya Pentele Duna-hídjának építésében nyújtott kimagasló teljesítményének elismeréseként.

2007

DR. BOROMISZA TIBOR
okleveles mérnök, 80. születésnapjára, nemzetközileg elismert tudományos életműve és fáradhatatlan ügyszeretettel végzett kultúrmérnöki tevékenysége elismeréseként.

SZIRÁNYI ÁKOS
okleveles erdőmérnök, a közútkezelés szakterületén végzett kiemelkedő színvonalú tevékenységéért, példamutató kitartásáért.

2006

O.UNIV.PROF.DIPL.ING. DR.NAT.TECHN. DR.H.C. JOHANN LITZKA
a magyarországi útügyek fejlesztése érdekében folytatott segítőkész tevékenysége elismeréseként

DR. BALÁZS GYÖRGY
professzor emeritus, a hazai betonutak és hidak terén végzett kimagasló munkásságáért, életművéért.

DOBOSI TIVADAR
okl. útépítési és -fenntartási üzemmérnök, a korszerű hazai útüzemeltetési eljárások elterjesztéséért.

DR. GÁLL IMRE
okl. mérnök, hídtörténész, a budapesti Duna-hidak kutatásáért, szakmai irodalmi munkásságáért.

2005

CSORDÁS CSABA
okleveles közlekedésmérnök, posztumusz kitüntetése az önfeláldozó, példamutató szakmai életpályát ismeri el. 1943-ban született, 1966-ban lett mérnök. Ettől kezdve közúti területen dolgozott. Tevékenységének értékét mutatja, hogy az egész szakma ismerte és elismerte. 1996-tól 2004 nyarán bekövetkezett haláláig volt az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság igazgatója. A bonyolult és érzékeny területeket is érintő szervezési feladatokat sikerrel, közmegelégedésre oldotta meg. Bízott munkatársaiban, önálló munkájukat segítette és értékelte. Elegánsan felülemelkedett a napi problémákon, a kicsinyes beavatkozások távol álltak tőle. Beosztottai szerették, főnökei elismerték, partnerei megbecsülték. Korai halála mindannyiunkat megrendített.

ENCSY BALÁZS
okleveles mérnök, négy évtizedes, kiemelkedő műtárgyépítési gyakorlatáért, példamutató vállalati hűségéért. Mérnöki oklevelének megszerzésekor, 1965-ben lépett be a Hídépítő Vállalathoz, ahol közel negyven éve vezetői munkakörökben dolgozik. Számos jelentős műtárgy kivitelezésében működött közre, illetve irányította közvetlenül építésüket, például autópályahidak, a tahi Kis-Duna-híd, a győri szabadon betonozott Kis-Duna-híd, az Árpád híd átépítése Budapesten, a szolnoki Tisza-hidak, a Lágymányosi híd, Cigánd, Baja, Tiszaug hídjai és a szlovén vasúti híd. Négy évtizedes szakmai tapasztalatával nagymértékben hozzájárult a fiatal generáció szakmai és emberi fejlődéséhez.

DR. LÁNYI PÉTER
okleveles építőmérnök, szakmérnök, közúti forgalomtechnikai tevékenységéért, a közlekedésbiztonság országosan fontos feladattá emeléséért, és az útügyet meghatározó minisztériumi felelősségéért. 1971-ben avatták építőmérnökké, és ettől az időtől kezdve hazai és nemzetközi tevékenysége meghatározó szakterületén. Részt vett a közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása tervezésének és egységes forgalomszabályozásának kidolgozásában, a közúthálózat kezelési tevékenységének szakmai irányításában. 2001-től a szakminisztérium úthíd osztályvezetőjeként felelős az útügyi szakma irányításáért, az országos közutak üzemeltetéséért, fenntartásáért.

REINISCH EGON
okleveles mérnök, életművéért, az autópálya-hálózatot megalapozó munkájáért és megvalósításának irányításáért. 1949-ben már demonstrátor az egyetemen. Ettől kezdve, 2004. évi nyugdíjba vonulásáig 55 éven keresztül részt vett a hazai autópálya-hálózat tervezésében, kialakításában, fejlesztésében és üzemeltetésében. Jelenleg a Magyar Útügyi Társaságban a tervezési szabályzatok kidolgozásában hasznosítja nemzetközi ismereteit és hazai tapasztalatát. Az elméleti munkától a gyakorlati megvalósításig példamutató pályaív, melyet ilyen módon is tisztelet illet.

2004

DR. KARSAY LÁSZLÓ
okleveles mérnök, az utak, autópályák és a közúthálózat környezetkímélő tervezéséért és fejlesztéséért, továbbá kimagasló társadalmi tevékenységéért. Mérnöki diplomáját az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen 1961-ben szerezte. 1964-től közel negyven évig irányító tervező, nyugdíjazásáig vezérigazgató-helyettes volt. Jelentősebb mérnöki munkái a nagy autópályák tervezése, fejlesztési koncepciók, és az országos közúthálózat fejlesztési terv voltak.

DR. KELETI IMRE
okleveles mérnök, a hazai közúthálózat minőségének és technológiájának fejlesztése terén nyújtott kimagasló munkájáért. Mérnöki diplomáját az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetemen 1963-ban szerezte. Jelentősebb mérnöki munkái között megemlítendő a hazai autópálya-hálózat távlati és középtávú tervezése, az ötszázkilométeres autópálya-program tervezése és kivitelezése, és a kapcsolódó műszaki fejlesztési és kutatási feladatok.

PALLAY TIBOR
okleveles építőmérnök, gazdasági mérnök, a hazai autópályák kiépítésének irányításában végzett több évtizedes munkássága elismeréseként. 1967-ben kapta diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1975-től az autópálya-építés a fő működési területe itthon és külföldön egyaránt. Szakmai tevékenysége mellett társadalmi tevékenysége is elismert.

2003

JACZÓ GYŐZŐ
okleveles mérnök, szakmérnök, a Somogy megyei úthálózat fejlesztésében és üzemeltetésében hosszú időn át nyújtott példamutató munkájáért, nyugállományba vonulása alkalmával. Mérnöki munkája mindvégig Somogy megyéhez kötötte. Az első években a megyében, illetve Kaposvárott az úthálózat-fejlesztési beruházásokat irányította. 1991-től a közúti igazgatóság igazgatója. A rábízott úthálózat üzemeltetését, korszerűsítését magas színvonalra fejlesztette.

RÉPÁSSY ATTILA
okleveles mérnök, szakmérnök, a hazai autópályák üzemeltetésében, fenntartásában és építésében nyújtott kimagasló munkájáért. 1972-től dolgozott a Magyarországon újdonságnak számító autópályák forgalomtechnikai megvalósításáért, majd az autópályák fenntartását irányította. 1991-től az autópálya-igazgatóság vezetője. Állami döntéssel megalakította az első állami útdíjas társaságot, majd a három állami autópálya-társaságot egyesítette és magas színvonalon működtette.

WELLNER PÉTER
okleveles mérnök, világszínvonalú közúti hídszerkezetek fejlesztéséért és építéséért. Az Uvaterv és a Hídépítő Vállalat keretén belül 1958-tól napjainkig számtalan hídszerkezetet tervezett és épített, mint például az M7-es autópálya első szakaszának hídjai, a kunszentmártoni Hármas-Körös-híd, a szolnoki Szent István híd, a taksonyi Kis-Duna-híd.

2002

HÓRVÖLGYI LAJOS
Pályafutásának főbb állomásai: tervezőmérnök, az ipari melléktermékek alkalmazásának kezdeményezője, beruházási mérnök, minisztériumi főmérnök, a közúti felügyelet vezetője, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság igazgatója, a Közúti főosztály vezetője, autópálya-hálózafejlesztési igazgató. Munkahelyein a kollégák munkáját, magánéleti gondjait segítő, a feladatok megoldására törekvő szemléletben a jó munkatársi, baráti viszony kialakításának szellemében tevékenykedett és dolgozott.

KOLOZSI GYULA
Mérnöki pályafutása alatt mint lebonyolító mérnök részt vett a záhonyi Tisza-híd korszerűsítési, a bajai Duna-híd átépítési, a dunaföldvári Duna-híd korszerűsítési munkáiban, részt vett mint a tiszaugi Tisza-híd és a magyar-szlovén vasútvonal völgyhídjainak, alagútjának építés-ellenőrzésében. Tizenkét éven át szorgalmazta és munkájával segítette az esztergomi Mária Valéria híd újjáépítését. 1994-ben az Év Hidásza díjjal kitüntetett mérnök.

DR. MISTÉTH ENDRE
Tervezői gyakorlatát több mint háromszáz létesítmény jelzi. Tudományos dolgozatait főképpen a méretezés-elmélet, illetve valószínűségelméleti témakörben írta. A Szabadságrend ezüst fokozatával, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett mérnök tagja a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Mechanikai, Mérnökszeizmológiai, Méretezéselméleti, Vízgazdálkodási Bizottságainak, a Budapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli dékánja.

2001

BERG TAMÁS
okleveles közlekedésépítő mérnök, okleveles közlekedésgazdasági szakmérnök, aki mintegy két évtizede foglalkozik a közutak, azon belül is kiemelten a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési feladataival. Kiemelkedő eredménye a különböző szakmai szervezeteknél készülő hálózatfejlesztési tervek koordinálása, ezáltal az egységes magyar közúthálózat és a nemzetközi kapcsolódási pontok rögzítése.

DR. KNEBEL JENŐ
okleveles mérnök, aki az elmúlt fél évszázadban minden jelentős Duna- és Tisza-híd tervezésében részt vett, közülük többet önállóan tervezett. (Jelentősebb munkái közé tartozik a dunaföldvári Duna-híd, az Erzsébet híd budai feljárója és ortotrop pályaszerkezetének számítása, a budapesti Árpád híd, a szegedi Tisza-híd, az M0-s autóút hárosi Duna-hídja, a Lágymányosi Duna-híd, a különleges megoldású bajai Duna-híd, valamint a jelenleg épülő esztergomi Mária Valéria Duna-híd).

DR. NEMESDY ERVIN
okleveles mérnök, a műszaki tudományok doktora, nyugalmazott tanszékvezető, egyetemi tanár, aki megteremtette a korszerű úttervezés és útépítés önálló egyetemi oktatását, és több évtizedes egyetemi működése alatt mérnökgenerációkkal ismertette meg tudományát. Nemzetközileg is jelentős szakkönyveit ma is használják, útívkitűző zsebkönyvét szakmai körökben csak "a nemesdi"-ként említik. Számtalan út és autópálya geometriai tervezése és pályaszerkezete az általa összefoglalt ismeretek alapján készült. Az aszfalttudományokban budapesti módszer néven, külföldön is ismert új vizsgálati eljárást dolgozott ki. Rendkívül aktív társadalmi munkájának köszönheti a szakma az útügyi napokat, alapító tagként a Magyar Útügyi Társaság működésének beindításában és nemzetközi elismertségében is jelentős szerepet játszott.

TUSNÁDY PÁL
okleveles közlekedésépítő mérnök, aki az M3-as autópálya Gyöngyös-Füzesabony, illetve Polgár és az országhatár közötti vonalának különböző tervezési fázisaiban tervezőként, és a tervezés koordinátoraként fejtett ki jelentős tevékenységet. A számítógépes tervezés sokoldalú kihasználásával, az ő irányításával jött létre az autópálya vonalának egységes koncepciója.

KAPCSOLÓDÓ OLDALAK

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK

ÚJDONSÁGOK